397
0
Unele companii, obligate să utilizeze doar facturi fiscale electronice
397
0

Unii contribuabili, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, vor fi obligați să utilizeze factura fiscală electronică (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

Unele companii, obligate să utilizeze doar facturi fiscale electronice

Decizia se va lua de către Serviciul Fiscal de Stat, în urma analizei de risc și dacă activitatea contribuabilor va fi apreciată ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md

Prevederile sunt incluse în Instrucțiunea privind modul de determinare și aprobare a listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronic, publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Astfel, în listă vor fi incluși contribuabilii care întrunesc concomitent cel puțin trei dintre următoarele criterii:

  • agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/servicii la valori semnificative (cel puţin 500.000 lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi: lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de doi salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele trei luni;
  • documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat livrarea de mărfuri. Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;
  • salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;
  • conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova și/sau nu poate fi identificat;
  • desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;
  • agentul economic înregistrează o pondere ≤ 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor trei ani anterior perioadei examinate;
  • persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;
  • agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c)). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/ procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.

Lista contribuabililor obligați să utilize factura fiscală electronică (e-Factura) se efectuează în temeiul ordinului emis de conducerea Serviciului Fiscal de Stat, la propunerea Direcției generale conformare. Lista se va publica pe pagina web www.sfs.md, la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.

Totodată, contribuabilul va fi notificat prin intermediul mesajului remis la poșta electronică despre includerea în Listă. În termen de trei zile calendaristice din data aprobării și publicării Listei, contribuabilul este obligat să utilizeze exclusiv doar facturi fiscale electronice pentru tranzacțiile documentate. În cazul în care adresa electronică disponibilă a contribuabilului este incorectă sau inactivă, publicarea ordinului pe pagina oficială a SFS se va considera ca fiind și informarea agentului economic.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter