1 mai, 15:577
3 301

Președinția caută un nou șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate

1 mai, 15:577
3 301

Președinția Republicii Moldova a publicat un anunț de angajare pe site-ul oficial și pe cariere.gov.md pentru funcția publică de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate (CSS).

Președinția caută un nou șef al Serviciului Consiliului Suprem de SecuritateFoto: știri.md

Se întâmplă după ce a fost eliberat Andrei Onofrei, printr-un decret semnat de Maia Sandu cu data de 9 aprilie curent. De azi, o săptămână la dispoziție pentru a depune dosarul, transmite Știri.md cu referire la Deschide.md.

Scopul funcției este asigurarea realizării de către Preşedintele Republicii Moldova a prerogativelor sale constituționale în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Sarcinile de bază

1) Organizarea şi conducerea activității Serviciului Consiliului Suprem de Securitate;

2) Efectuarea analizei și prognozei riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, evaluarea sectorului de securitate și apărare, precum și coordonarea activității instituțiilor în domeniu;

3) Expertizarea documentelor de politici în domeniile ce ţin de competenţa Consiliului Suprem de Securitate;

4) Pregătirea și organizarea ședințelor Consiliului Suprem de Securitate, elaborarea și redactarea proiectelor deciziilor Consiliului Suprem de Securitate și monitorizarea executării acestora de către instituţiile responsabile.

Condiţiile de participare la concurs:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;

– posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– cunoaște una din limbile de circulație internațională la nivel B1;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

– este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

– are studii superioare absolvite cu diplomă de licență prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

– îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

– cel puțin 5 ani de experienţă profesională în domeniul apărării și securității naționale;

– studii superioare de licenţă în domeniul dreptului, apărării și securității;

– cunoașterea legislației în domeniu;

– capacități analitice și de scriere puternice;

– cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B1);

– abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate: Da

Certificat medical: Nu

Cazier juridic: Da

Copia carnetului de muncă:

Da

Alte documente necesare:

– formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web)

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă/ adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă);

Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor este Lupoi Olga, care poate fi găsită la numărul de telefon: 022 265 248 sau la adresa de email: o.lupoi@prm.md.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă la adresa bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 154, email sau personal.

Este de menționat că angajarea va avea loc pe o perioadă nedeterminată și data limită de depunere a dosarelor este 7 mai 2021.

Amintim că fostul șef al Serviciului CSS a fost Andrei Onofrei. Acesta nu mai ocupă funcția publică din 19 aprilie curent, după ce a exercitat-o timp de 10 ani.

Se întâmplă după ce a fost eliberat Andrei Onofrei, printr-un decret semnat de Maia Sandu cu data de 9 aprilie curent. De azi, o săptămână la dispoziție pentru a depune dosarul, transmite Știri.md cu referire la Deschide.md.

Scopul funcției este asigurarea realizării de către Preşedintele Republicii Moldova a prerogativelor sale constituționale în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Sarcinile de bază

1) Organizarea şi conducerea activității Serviciului Consiliului Suprem de Securitate;

2) Efectuarea analizei și prognozei riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, evaluarea sectorului de securitate și apărare, precum și coordonarea activității instituțiilor în domeniu;

3) Expertizarea documentelor de politici în domeniile ce ţin de competenţa Consiliului Suprem de Securitate;

4) Pregătirea și organizarea ședințelor Consiliului Suprem de Securitate, elaborarea și redactarea proiectelor deciziilor Consiliului Suprem de Securitate și monitorizarea executării acestora de către instituţiile responsabile.

Condiţiile de participare la concurs:

– deţine cetăţenia Republicii Moldova;

– posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– cunoaște una din limbile de circulație internațională la nivel B1;

– are capacitate deplină de exerciţiu;

– nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

– este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

– are studii superioare absolvite cu diplomă de licență prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

– îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.158/2008 sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

– nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

– cel puțin 5 ani de experienţă profesională în domeniul apărării și securității naționale;

– studii superioare de licenţă în domeniul dreptului, apărării și securității;

– cunoașterea legislației în domeniu;

– capacități analitice și de scriere puternice;

– cunoașterea unei limbi de circulaţie internațională (nivel B1);

– abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, Internet, PowerPoint, poșta electronică.

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate: Da

Certificat medical: Nu

Cazier juridic: Da

Copia carnetului de muncă:

Da

Alte documente necesare:

– formularul de participare (poate fi descărcat de pe pagina web)

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– documente ce atestă experiența profesională în domeniu (copia carnetului de muncă/ adeverințe semnate de conducătorii și contabilii șefi ai instituției, adeverite prin ştampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referinţă la documentul (ordin, dispoziție) care confirmă vechimea în muncă);

Cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfăşurării probei scrise, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor este Lupoi Olga, care poate fi găsită la numărul de telefon: 022 265 248 sau la adresa de email: o.lupoi@prm.md.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă la adresa bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 154, email sau personal.

Este de menționat că angajarea va avea loc pe o perioadă nedeterminată și data limită de depunere a dosarelor este 7 mai 2021.

Amintim că fostul șef al Serviciului CSS a fost Andrei Onofrei. Acesta nu mai ocupă funcția publică din 19 aprilie curent, după ce a exercitat-o timp de 10 ani.

Ați depistat o greșeală? Evidențiați cuvântul și apăsați
ctrl
+
enter

Loading...

Loading...